Koronawirus — twoja społeczność i ty -perspektywa danych

Jesteśmy danologami (tłum. data scientists) — naszym zadaniem jest rozumienie jak analizować i interpretować dane. Gdy analizujemy dane dotyczące covid-19 (koronawirusa), jesteśmy wysoce zaniepokojeni. Najbardziej wrażliwe osoby w naszym społeczeństwie, starsi i najbiedniejsi, są najbardziej narażeni na ryzyko, ale możemy próbować je zmniejszyć. By to zrobić wszyscy musimy zmienić nasze zachowanie. Myć ręce dokładnie i często, unikać skupisk ludzi i tłumów, odwołać imprezy oraz wydarzenia, a także nie dotykać swojej twarzy. W tym poście wyjaśniamy dlaczego jesteśmy zaniepokojeni i dlaczego wy też powinniście. By dostać kluczowe, przeczytajcie artykuł “Korona w pigułce” autorstwa Ethana Alleya (prezesa organizacji non-profit, rozwijającej technologie redukujące ryzyka pandemii).

Spis treści

Potrzebujemy działającego systemu opieki zdrowotnej

Namiot używany przez włoskie służby
Namiot używany przez włoskie służby

To nie jest jak grypa

Jak będzie wyglądać wykres za 2 tygodnie lub 2 miesiące?

“Nie panikujmy, spokojnie” nie pomaga

Nie chodzi tylko o ciebie

“Powinniśmy się przygotować nie dlatego, że możemy sami być w grupie ryzyka, ale dlatego, że możemy je zmniejszyć dla wszystkich innych. Powinniśmy się przygotować nie dlatego, że czeka nas katastrofa nad którą nie mamy kontroli, ale dlatego że możemy zmniejszyć aspekty ryzyka, któremu stawiamy czoła każdego dnia. Dokłądnie tak, musisz się przygotować, ponieważ twoi sąsiedzi potrzebują tego, byś się przygotował — zwłaszcza twoi starsi sąsiedzi, ci który pracują w szpitalach, mają choroby przewlekłe oraz ci którzy nie mają środków lub czasu, by przygotować się sami.”

Musimy wypłaszczyć krzywą!

Pozostanie poniżej wykropkowanej linii jest najważniejsze

W USA jest ok. 2,8 szpitalnych łóżek na 1000 osób. Z populacją 330 milionów, to ok. milion łóżek. Zazwyczaj, ok. 65% z nich jest już zajęta. To zostawia ok. 330 tys. łóżek wolnych na całym świecie (być może mniej ze względu na ogólny sezon zachorowań). Zaufajmy liczbom z Włoch i przyjmijmy, że ok. 10% przypadków wymaga hospitalizacji (pamiętajmy, żę może to trwać tygodniami dla niektóych pacjentów, zatem prędkość leczenia jest długa). Przyjmując ten estymat, 8 maja, wszystkie wolne łóżka w USA będą zapełnione (to oczywiście nie mówi nic o tym czy nadają się do izolacji itd.) Jeśli pomylimy się dwukrotnie, to zmienia to tylko i wyłącznie czas o 6 dni. Jeśli 20% przypadków wymaga leczenia, to już 2-go maja nie będziemy mieli wolnych łóżek. Jeśli tylko 5%, to ok. 14 maja, jeśli 2.5% to 20 maja. Przyjmujemy że nie ma zwiększonego zapotrzebowania na łóżka ze strony innych przypadków nie-koronawirusa. System opieki zdrowotnej z czasem staje się coraz bardziej obciążony, mamy braki w zaopatrzeniu, a ludzie którzy normalnie leczyliby się (np. przewklekłe choroby), nie otrzymują wsparcia.

Reakcja społeczeństwa robi różnice

Wpływ różnych działań (oś X- czas, oś Y- umieralność/100k mieszkanców)

Ludzie starsi i niepełnosprawni mają zwiększone ryzyko, gdy ich codzienne życie i systemy wsparcia są zawieszone. Osoby bez regularnej opieki zdrowotnej, w tym obszarac wiejskich, mogą miec problemy z powodu dystansu do szpitali. Z kolei ludzie żyjący blisko siebie, np. w budownictwie socjalnym, przytułkach, więzieniach, schroniskach czy nawet bezdomni, mogą cierpieć falami, tak jak miało to miejsce w stanie Waszyngton. Wrażliwość osób o niskim dochodzie i prekariuszy będzie jeszcze zwiększona. Zapytajcie 60% amerykanów pracujących na stawkach godzinowych, czy mogą wziąć wolne, gdy mają problem.

Większość biednych Amerykanów nie ma chorobowego i musi iść do pracy.

Konkluzje

--

--

CEO @ Valueships; COO @ Stanversity; Ph.D. on SaaS Pricing; ex-McKinsey; Wroclaw, Poland; Husband & Dad

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store